Co to jest Etsy? Przewodnik dla pocz?tkuj?cych dotycz?cy sprzeda?y na Etsy Pomog? Ci zbudowa? Twoj? mark? e-commerce

etsy co to jest

Mo?esz tak?e zdecydowa?, jakich ofert i kategorii produktów dotyczy promocja oraz ustawi? czas trwania promocji. Masz tak?e kontrol? nad https://www.forexgenerator.net/ tym, czy rabatujesz produkty wed?ug stawki rycza?towej, czy procentowej. Oprócz opisu mo?esz przypisa? tagi i atrybuty do swojego wpisu.

Op?aty zwi?zane ze sprzeda?? na Etsy

Zanim rozpoczniesz sprzeda?, koniecznie zastanów si? nad tym, do kogo kierujesz swoje produkty. B?dzie to ogromnie pomocne w optymalizacji kampanii reklamowych i listingów. Bardzo wa?ne s? te? odpowiednie s?owa kluczowe w tytu?ach ofert i ich opisach. Op?ata za ofert? wynosi 0,20 USD, je?li zatem walut? Twojego rachunku bankowego nie jest dolar ameryka?ski, kwota tej op?aty mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od waha? kursu wymiany. Op?ata za przelew p?atno?ci równie? mo?e ró?ni? si? w zale?no?ci od kraju, w którym znajduje si? bank.

Najlepsze produkty ?wi?teczne, które zwi?ksz? Twoj? sprzeda? w 2023 roku

Oferty na Etsy wygasaj? co 4 miesi?ce i wymagana jest op?ata za przed?u?enie w wysoko?ci 0,20 USD. Jednak?e sprzedawcy subskrybuj?cy Etsy Pattern s? zwolnieni z tych op?at. Aby uzyska? wi?cej informacji na temat op?at za wystawianie ofert na Etsy, odwied? stron? z zasadami dotycz?cymi op?at i p?atno?ci. Rok 2020 firma zamkn??a https://www.forexpamm.info/ sprzeda?? brutto w wysoko?ci 10,28 miliarda dolarów, a przychód wyniós? 1,72 miliarda dolarów, daj?c wzrost o 110,7% w stosunku od roku poprzedniego[3]. Do ko?ca 2020 na platformie by?o 4,36 miliona aktywnych sprzedawców i 81,9 miliona aktywnych kupuj?cych, z czego 61% dokonywa?o transakcji w aplikacji mobilnej[3].

  1. W?a?nie dlatego tak wielu sprzedawców Etsy polega na reklamowaniu swoich produktów na platformach mediów spo?eczno?ciowych, takich jak Facebook i Pinterest.
  2. Wa?ne jest, aby zdj?cia produktów by?y wysokiej jako?ci, a opisy szczegó?owe i zawieraj?ce odpowiednie s?owa kluczowe, co u?atwia klientom odnalezienie oferty.
  3. W momencie sprzeda?y produktu naliczana jest niewielka prowizja i standardowa op?ata za przelew p?atno?ci.

Faktura od Etsy – podstawowe informacje

Ca?a operacja rozliczenia podatku VAT z tytu?u nabycia us?ug (czyli importu us?ug) odbywa si? wy??cznie „na papierze”, ksi?gowo. Niezrozumienie zasad funkcjonowania Etsy i dobrych praktyk rz?dz?cych tym portalem przyniesie wiele stresuj?cych sytuacji, brak efektów i zniech?cenie. Wiele osób, które szybko, bez zastanowienia otwieraj? sklep, równie szybko go porzucaj?.

etsy co to jest

Dlaczego faktura z Etsy nie zawiera danych mojej firmy i jak to zmieni??

Etsy jest domem dla wielu ma?ych firm, które oferuj? wyj?tkowe, r?cznie wykonane produkty. Etsy ma szerok? gam? produktów, od mody po dekoracje domowe, bi?uteri?, r?kodzie?o, zabawki, elektronik?, a nawet produkty spo?ywcze. Pod koniec 2007 roku platforma zarejestrowa?a 2 miliony transakcji miesi?cznie, generuj?c sprzeda? przekraczaj?c? 1,34 miliarda dolarów.

Krok 3: Ustaw preferencje swojego sklepu

etsy co to jest

Tak czy inaczej, je?li jeszcze nie zdecydowa?e? si? na nazw? dla swojego sklepu, zawsze mo?esz to zrobi? pó?niej. Zapoznaj si? z naszymi kompletny przewodnik dotycz?cy zmiany nazwy sklepu Etsy. Je?li widzisz swój kraj na li?cie, mo?esz sprzedawa? i zarabia? na Etsy! Aby ustali?, czy warto po?wi?ci? czas na eksploracj? i sprzeda? na tym rynku internetowym, udost?pnimy informacje o krajach, w których dost?pna jest us?uga Etsy. W czasach rosn?cej automatyzacji nasz? misj? jest dbanie o to, aby w sercu dzia?alno?ci handlowej pozosta?y kontakty mi?dzyludzkie.

etsy co to jest

Do?? cz?sto zdarza si?, ze faktura z Etsy nie zawiera w?a?ciwych danych, zamiast danych firmy zawiera miks danych ze sklepu, z karty kredytowej. W prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej polscy przedsi?biorcy (us?ugobiorcy) nabywaj? us?ugi od zagranicznych kontrahentów (us?ugodawców). Sprzeda? produktów oraz us?ug na Etsy wi??e si? z ró?nymi obowi?zkami podatkowymi.

W tym opisie kategorii dowiesz si?, co to jest Etsy, jak dzia?a, jakie s? jego zalety i wady oraz jak mo?na go wykorzysta? do sprzeda?y i zakupu produktów. Etsy to platforma e-commerce, na której handlarze z ca?ego ?wiata mog? sprzedawa? swoje produkty r?cznie robione, wintage, antyki oraz materia?y do tworzenia rzeczy DIY. Serwis zosta? za?o?ony w 2005 roku i od tego czasu zyska? popularno?? jako miejsce, gdzie klienci mog? kupi? niepowtarzalne produkty, a sprzedawcy – prowadzi? swoje w?asne ma?e biznesy online. Etsy charakteryzuje si? specyficzn? estetyk? i kultur? spo?eczno?ciow?, która koncentruje si? na r?cznie robionych i unikalnych produktach. Platforma wspó?pracuje z wieloma dostawcami wysy?ki, aby zapewni? szybkie i niezawodne dostarczanie produktów. Etsy oferuje równie? szereg narz?dzi do sprzeda?y i zarz?dzania sklepem, takich jak narz?dzie do wysy?ek, które pomaga w wystawianiu produktów i zarz?dzaniu zamówieniami.

Za te us?ugi pobierane s? dodatkowe op?aty, które zale?? od wybranej us?ugi i planu cenowego. Aby doda? produkt na stron?, po prostu zarejestruj si? jako sprzedawca, a nast?pnie wybierz opcj? „Dodaj produkt”. Aby to zrobi?, wejd? na stron? g?ówn? i kliknij przycisk „Zarejestruj si?” lub je?li ju? jeste? zarejestrowany, zaloguj si? i kliknij „Mój sklep”. Nast?pnie kliknij „Dodaj produkt”, a nast?pnie wype?nij wszystkie niezb?dne dane dotycz?ce produktu. Aby zako?czy? proces dodawania produktu, musisz ustawi? opcje sprzeda?y, takie jak cena, dost?pno??, wysy?ka, opcje p?atno?ci i inne.

Ci partnerzy mog? mie? w?asne, samodzielnie zebrane informacje na Twój temat. Etsy to globalna platforma sprzeda?y unikatowych przedmiotów oraz towarów potrzebnych do dzia?alno?ci twórczej. Znajdziesz tu mnóstwo niezwyk?ych produktów, od unikatowych wyrobów r?kodzielniczych https://www.forexpulse.info/ po skarby vintage. Po wykonaniu tych kroków, Twój sklep b?dzie gotowy do sprzeda?y na Etsy. Pami?taj, ?e na Etsy wa?ne s? jako?? i oryginalno?? produktów oraz dba?o?? o estetyk? i wizerunek sklepu, wi?c postaraj si? wyró?ni? spo?ród innych sprzedawców.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *